1. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้วยต้นเอง

 • กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
 • กิจกรรมบันทึกการอ่าน
 • กิจกรรมสาระดีมีเพียง 1
 • กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
 • กิจกรรมเสียงตามสาย

2. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน

 • กิจกรรมคิดคณิตคิดเร็ว
 • โครงงานคณิตศาสตร์
 • โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

3. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

4. โครงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น

 • กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
 • กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
 • กิจกรรมสำนวนสุภาษิตคำพังเพย
 • กิจกรรมสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

5. โครงการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 • กิจกรรมสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • กิจกรรมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 • กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
 • กิจกรรมนิเทศการสอน
 • กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น