บริหารการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
 • ประชุมผู้ปกครอง (เครือข่ายผู้ปกครอง)

โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 • กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
 • กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 • กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร
 • กิจกรรมนิเทศภายใน
 • กิจกรรมการจัดทำรายงานประจา ปี(SAR)
 • โครงการระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเจริญวิทยา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
 • กิจกรรมจัดทำแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
 • กิจกรรมวัดผลประเมินผล
 •  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
 • กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี
 • กิจกรรมครูดีศรี จร.
 • กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาครู