อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 ไหว้สวยด้วยจรรยา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรม   นำความรู้   มุ่งสู่สากล

ปรัชญาโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม