คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหาร

นายสุพร แก้วมีชัย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นายวิรัช หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูระดับปฐมวัย

นางสาวฐานวดี สรีสุขใส
ครู

นางสาวตรีภัสสร ทองแถบ
ครู

นางสาวธัญสมร มะธุระ
ครู

นางสมบรูณ์ สุรพงศามาศ
ครู

นางฐานิดา หอมหวล
ครู

นางธารารัตน์ กังเซ่ง
ครู

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวธนัชชา จริตงาม
ครู

นางสาวเจนจิรา คำแหง
ครู

นางสาวอารียา มณีสม
ครู

นางสุธารัตน์ ดำเกลี้ยง
ครู

นางบุญสม ทองทวี
ครู

นางปรีญา ตุลาพันธุ์
ครู

นางจารุณี วิเศษชู
ครู

นางพันธ์พิศ โสทะ
ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวเขียว
ครู

นางชอุ่ม ต่างสี
ครู

นางศุภษร ซื่อตรง
ครู

นางสาวอังคณา จำนงค์
ครู

นางสาววิราตรี นวลใย
ครู

นางจุฑารัตน์ ปานประยูร
ครู

นางสุวรรณณี ชอบผล
 

นางสาวอาภา รัตนโสภณ
 

นางสมบรูณ์ ทีปจิรังกูล
 

ครูระดับมัธยมศึกษา

นายปรีชา สังขอินทรีย์
ครู

นางสาวณัฐรดี หนูเกลี้ยง
ครู

นางสมเจตน์ ทิพย์รักษ์
ครู

นายสาริศ จริตงาม
ครู

นายวีรยุทธ สังข์คง
ครู

นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ครู

นางสาวจิระภา ขาวนวล
ครู

นางสุจินดา ชุมศรี
ครู

นายพัลลภ มารคคงค์แก้ว
 

งานธุรการ

นางสาววาสนา เพชรอาวุธ
งานสหกรณ์

นางสาวจิตติพร สุวรรณโมกข์
ธุรการ

นางธรรนยพร เมืองแก้ว
การเงิน

นางกนกพร พันนาสี
นายทะเบียน