ประวัติโรงเรียนเจริญวิทยา

โรงเรียนเจริญวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนราชบริพาร ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์: 075 – 411 – 479
โทรสาร: 075 – 411 – 479
E – mail: jrschool075@gmail.com
website: www.jr-school.com

♦ เปิดสอน ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
♦ เขตพื้นที่บริการ อ.ทุ่งสง, อ.บางขัน, อ.ทุ่งใหญ่, อ.ฉวาง, อ.นาบอน, อ.พิปูน, อ.ช้างกลาง และ อ.ถ้ำพรรณรา

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประเภทสามัญ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2491 โดยนายเกลี้ยง เจริญพงษ์ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ดำรงอยู่ได้ โดยเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียนแล้วนำไปจ้างครูสอน และค่าใช้สอยต่างๆ ของโรงเรียน
อาคารเรียนครั้งแรกเป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก มี 4 ห้องเรียน รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียน 96 คน ครู 3 คน มีนายภิญโญ เวสโกสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 4 ห้องเรียน ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 184 คน มีครู 8 คน นางศิริกุล นุ่นดี เป็นครูใหญ่
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2496 นายเกลี้ยง เจริญพงษ์ เจ้าและผู้จัดการได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 นางมะลิ เจริญพงษ์ เป็นทายาทได้ดำเนินกิจการสืบต่อมา ดำรงตำแหน่ง เจ้าของและผู้จัดการ มีนางสาวเจียร รัตนพันธ์ เป็นครูใหญ่

เมื่อปี พ.ศ.2499 ได้ดัดแปลง และขยายอาคารเรียนเป็น 16 ห้องเรียน ขยายชั้นเรียนถึง ม.ศ.3 มีนักเรียน 376 คน ครู 18 คน นางคมคาย นิจเนตร เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ.2503 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง มีนักเรียน 684 คน ครู 26 คน และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในปี พ.ศ.2508 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง มีนักเรียน 728 คน ครู 30 คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลนักเรียนเรียนดีและทำการสอนดี จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท นักเรียน 500 บาท นักเรียนที่ได้รับ คือ เด็กหญิงพนิดา อุนยะวงษ์ และได้รับอนุญาตให้จัดสหศึกษาในชั้น ประถมปลายถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปี พ.ศ.2512 ได้สร้างอาคารเรียนชนิดครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 728 คน ครู 31 คน ภารโรง 1 คน

ในปี พ.ศ.2514 ได้ปรับปรุงห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 818 คน เต็มความจุ ครู 31 คน ภารโรง 1 คน
ในปี พ.ศ.2515 ได้ขยายการรับนักเรียนออกเป็น 888 คน ครู 36 คน ภารโรง 1 คน
ในปี พ.ศ.2517 โรงเรียนได้ขอขยายการรับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก เป็น 953 คน มีครู 39 คน และภารโรง 1 คน
ในปี พ.ศ.2523 นางมะลิ เจริญพงษ์ ได้ขายกิจการให้ นายวชิรา แก้วมีชัย และเป็น ผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ มั่งคง แข็งแรง ถูกต้องตาม พ.ร.บ.อาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอล และที่ สำหรับพักผ่อน
ในปี พ.ศ.2524 ได้ขออนุญาตรับนักเรียนอนุบาลขึ้น และรับนักเรียนเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน

ในปี พ.ศ.2525 – พ.ศ.2528 การเรียนการสอนได้ปรับปรุงเรื่อยมามีการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 5
ในปี พ.ศ2529 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียน แผนกอนุบาลปีที่ 1 – 3 มีนักเรียนเพิ่มขึ้น นางขนิษฐา แก้วมีชัย เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ.2530 มีนักเรียนอนุบาล จำนวน 235 คน
ในปี พ.ศ.2531 – พ.ศ.2532 โรงเรียนได้ประสบภัยอุทกภัย ทำให้อาคารเรียนทรุด 1 หลัง พื้นที่บริเวณโรงเรียนเสียหาย อุปกรณ์และเอกสารสำคัญต่างๆ อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ได้รื้อ ถอนอาคารเรียนและสร้างใหม่ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนใหม่
ในปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับเงินกู้ เพื่อช่วยเหลืออุทกภัยปี 2531 จำนวน 1,000,000 บาท และได้วางแผนก่อสร้างอาคารใหม่ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และแผนกอนุบาล คาดว่า แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2533
ในปี พ.ศ.2534 – พ.ศ.2537 ได้ขยายโครงสร้างตัวอาคารเอนกประสงค์ มีต้องประชุม สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และได้ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนด้วยการเทคอนกรีตเนื่องจาก น้ำท่วมทุกปี
ในปี พ.ศ.2538 โรงเรียนได้ประสบภัยธรรมชาติอีกครั้ง เหมือนปี พ.ศ.2531 แต่ครั้งนี้ได้ เตรียมการป้องกันไว้ จึงทำให้เสียหายเพียงบางส่วน ในปีนี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ปรับห้องเรียน จัดซื้อสื่อการสอนต่างๆ 500,000 บาท จัดส่งครู – อาจารย์ ไปอบรม และกลับมาปฏิบัติจนเกิด ความชำนาญในการสอน
ในปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539 โรงเรียนได้จัดให้มีรถรับ – ส่ง นักเรียนนอกท้องที่ จำนวน 6 คัน เงินทุน 4,000,000 บาท มีการประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน
ในปีพ.ศ.2540 – พ.ศ.2541 โรงเรียนได้ปรับปรุงและสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 15 ห้องเรียน มีห้องเอนกประสงค์ พร้อมเวที ใช้เป็น ห้องประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เอกชน จำนวน 5,000,000 บาท และเงินกู้ธนาคาร 8,000,000 บาท
ในปีพ.ศ.2542 – พ.ศ.2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยส่งครูอบรมทุก สาขาวิชา จัดครูเข้าสอนตามความถนัดรายวิชา ได้จัดแบ่งสายงานเป็น 2 สายงาน คือ สายการศึกษา และสายการบริหาร ประกอบด้วยฝ่ายประมวลผลการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ซึ่งแต่ละฝ่าย มีหัวหน้าฝ่าย พร้อมบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานตาม ความเหมาะสมตามแผนพัฒนางานในฝ่าย ทำให้งานต่างๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีนักเรียน 843 คน ครู 39 คน
ในปี พ.ศ.2544 มีนักเรียน 830 คน ครู 36 คน ในปีนี้ได้ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูได้รับทราบการ เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
ในปี พ.ศ.2546 มีนักเรียน 893 คน ครุ 37 คน ในปีนี้สายการศึกษาได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 1, 2, และ 3 ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549 โรงเรียนได้พัฒนา ส่งครูเจ้ารับการอบรมเพิ่มเติม และได้จัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครบทั้ง 3 ช่วงชั้น และทุกชั้นปี
ในปี พ.ศ.2550นายวชิรา แก้วมีชัย ผู้รับใบอนุญาต ได้ถึงแก่กรรม และมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับใบอนุญาตเป็น นายสุพร แก้วมีชัย และมี นายวิรัช หาญกล้า เป็นผู้อำนวยการ
ในปี พ.ศ.2551 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพาการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี และได้ส่งครูเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่งครูเข้ารับการอบรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในปี พ.ศ.2554 – 2556 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพาการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน