The School of Intellectually, Physically, Socially, Morally and Emotionally

โรงเรียนเจริญวิทยา

ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญวิทยา

เลขที่ 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075 – 411 – 479

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ข้อมูลโรงเรียน

ในโลกปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูงนั้นการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดจำเป็นต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ใช้โดยนำมาผสมผสานกันเพื่อให้สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด เช่นเดียวกับองค์กรทางการศึกษาที่ได้นำแนวคิดและหลักการของการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้กำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย…

shadow of man cast on concrete wall

หัวหน้าสายปฐมวัย

นาง…………

shadow of man cast on concrete wall

หัวหน้าสายประถมศึกษา

นาง………..

shadow of man cast on concrete wall

หัวหน้าสายมัธยมศึกษา

นาง…….

ทิศทางและนโยบาย

ในการประการคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย…

กิจกรรมสีฬาสี ได้อะไรมากกว่าความสนุก

Educational news for the month

ติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนทั้งกิจกรรม โครงการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ

Self-Assessment Report
PISA Workshop
Admin Workshop
Teaching supervision

Our Gallery

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ดำเนินในรอบปีการศึกษา

ทำไมต้องเรียนที่โรงเรียนเจริญวิทยา

อยู่ในตัวเมือง

โรงเรียนอยู่ในตัวอำเภอ เดินทางได้หลากหลาย.

ครู-อาจารย์

มีทีมงานครู-อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ

การเรียน

มีการวัดผลที่หลากหลาย รายบุคคล

รถโรงเรียน

มีบริการรถรับ-ส่งทุกเส้นทาง

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

“โรงเรียนไม่ใหญ่โตหรือเล็กเกินไป มีจำนวนนักเรียนและครูเหมาะ ทำให้สามารถดูแลนักเรียนและเด็กได้ทั่วถึง ครูมีความใกล้ชิดนักเรียนและเป็นกันเองกับผู้ปกครองทุกคน ประทับใจที่ครูแจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกอย่างสม่ำเสมอ.”
ผู้ปกครองนักเรียน ม.3/2
“ประทับใจตั้งมาชมโรงเรียนและห้องเรียนของน้องแล้วคะ ครูและเจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ดีมากๆ สถานที่มีความปลอดภัยสูง ครูและผู้บริหารเองก็น่ารัก เป็นกันเอง สอบถามได้ทุกเรื่อง และแจ้งปัญหาให้ทราบตลอด ถือว่าดีมากคะ.”
ผู้ปกครองนักเรียน ป.5/1
“ที่เลือกให้เรียนที่นี่ ประการแรกเลยคือมีรถรับส่งถึงหน้าบ้าน ไม่เวลาไปรับไปส่ง คุณครูก็ดูแลเด็กอย่างดี ทำให้ไม่มีความกังวลใด เห็นลูกกลับมาบ้านแล้วมีความสุข มีเรื่องราวเยอะแยะเล่าให้ฟังตลอด สนุกกับการเรียนและเล่นกับเพื่อนๆ.”
ผู้ปกครองนักเรียน อ.2/2

ผลงานและรางวัล

ผลจากการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของโรงเรียนเจริญวิทยา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานบริหาร งานชุมชน รวมถึงผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา 2566 ถึง ปีการศึกษา 2567 มีผลงานที่ภาคภูมิใจมากมาย ดังต่อไปนี้.

© All Rights Reserved. By IT Dept, JR School Nakhon Si Thammarat