หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

โรงเรียนเจริญวิทยา
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริม สนับสนุนความต้องการ ความสามารถ ความถนัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสนใจ ของผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต

3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ที่จะไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรด้านต่างๆ นำนวัตกรรมมาใช้ใน การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการทางการศึกษาขององค์การ

5. ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและคุณลักษณะอัน พึงประสงค์แก่ผู้เรียนแล บุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นเป็นกิจวัตร ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย อย่างมีความสุข

6. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา

เป้าหมาย

เป้าหมาย
1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีการพัฒนาทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และส่งเสริม                  ความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ครูมีความรู้ความสามรถ ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ           ยิ่งขึ้นตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา
3. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และมี         ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ อย่างมีแบบแผนและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

กลับถัดไป


โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479