รับสมัครนักเรียน ปึการศึกษา 2559 (โรงเรียนเจริญวิทยา)
        หลักฐานการสมัคร - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาสูติบัตร - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป - ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7,ปพ.8,ปพ.9 (สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้า)
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-03-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา