หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 


คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหาร

นายสุพร แก้วมีชัย
ผู้รับใบอนุญาต
นายวิรัช หาญกล้า
ผู้อำนวยการ

ครูระดับปฐมวัย

นางฐานิดา หอมหวล
นางสมบรูณ์ สุรพงศามาศ
นางสาวสุภาพร สัตตะเสน
นางสาวรัตนา เมืองทรัพย์
นางธารารัตน์ กังเซ่ง
นางกาญจนา คงจันทร์
นางสาววันวิสาข์ เดชารัตน์
นางสาวณัฐติพร รักกิจ
นางสุนิตสา ทองแถบ
นางสาวอภิญญา แซ่ตั้ง

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวสุวรรณณี เจียวก๊ก
นางพันธ์พิศ โสทะ
นางจารุณี วิเศษชู
นางสาวอาภา รัตนโสภณ
นางชอุ่ม ต่างสี
นางสาววรรณ พันสวัสดิ์
นางสาวหทัยทิพย์ เดชารัตน์
นางสาวนาตรดรูณ แต่งเกลี้ยง
นางปรีญา ตุลาพันธุ์
นางศุภษร ซื่อตรง
นางจุฑารัตน์ ปานประยูร
นางสายสุดา พรหมรักษา
นางบุญสม ทองทวี
นางอังคณา จำนงค์
นางสาวณัฐรดี หนูเกลี้ยง
นางสาวปิยะรัตน์ พงค์ทองเมือง
นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวเขียว
นางสมบรูณ์ ทีปจิรังกูล

ครูระดับมัธยมศึกษา

นางสุจินดา ชุมศรี
นางสมปอง สพกลาง
นางสาวจิระภา ขาวนวล
นางสาววิราตรี นวลใย
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
นายวีรยุทธ สังข์คง
นายพัลลภ มารคคงค์แก้ว
นายธนพฤทธิ์ จริตงาม
นางสมเจตน์ ทิพย์รักษ
นางรัตนา เหมลี

งานธุรการ

นางกนกพร พันนาสี
นายทะเบียน
นางวรรณา เมืองแก้ว
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตติพร สุวรรณโมกข์
งานธุรการ
นางสาววาสนา เพชรอาวุธ
งานสหกรณ์

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479